Steder i Algiers

Lokal tid:
14:30:13
Algiers
Sanctuaire des Martyrs

Sanctuaire des Martyrs

Mohamed Belouizdad
point_of_interestLæs mere
Ministère des Affaires Etrangères

Ministère des Affaires Etrangères

Plateau des Annassers, 16000,, Rue Mohamed Garidi
point_of_interestLæs mere
Embassy of France in Algiers

Embassy of France in Algiers

25 Chemin Abdelkader Gadouche, Hydra
embassyLæs mere
Hotel Sofitel Algiers Hamma Garden

Hotel Sofitel Algiers Hamma Garden

172 Rue Hassiba Ben Bouali, Belouizdad
lodgingLæs mere

Embassy of Malaysia

Chemin Said Hamdine, Algiers
embassyLæs mere

📑 Alle kategorier i Algiers

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning